1. Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je IQ Brands s.r.o. IČO 43993575 se sídlem Na pasienku 65,90025, Chorvátsky Grob (dále jen: „provozovatel“).

Kontaktní údaje provozovatele jsou M:+421911210200 / email: info@iqbottles.com

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.

Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nutné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit.

Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona.

4. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, přepravci, účetní společnost, bankovní společnost. Zajišťující služby provozování e-shopu (Exohosting) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v Zákoně máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
  • právo vznést proti zpracování podle § 27 Zákona,
  • právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Provozovatel přijal technické opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména šifrovanou komunikaci, heslo, antivirový program, bránu firewall.

Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl / la.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.